Platforma B2BPlatforma B2BInstagram - TopserwGoogle Plus - TopserwFacebook - TopserwYoutube - Topserw

Ryzyko odwodnienia organizmu

Woda w organizmie pełni rolę m.in. rozpuszczalnika substancji organicznych i nieorganicznych, tworząc roztwory – płyny ustrojowe – umożliwiające przemiany chemiczne. Fizjologiczne dzienne zapotrzebowanie wody wynosi około 35 ml na kg wagi ciała (zapotrzebowanie człowieka ważącego np. 80 kg wynosi ok. 2,80 litra). Zmniejszenie zawartości wody w ustroju o 10 proc. może prowadzić do poważnych zaburzeń. Ze względów fizjologicznych wskazane jest możliwie częste spożywanie napojów w małych ilościach, nieprzekraczających jednorazowo objętości 1/4 litra.

Warunki, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze zostały określone rozporządzeniem. Zgodnie z przepisami powołanego rozporządzenia: 

• woda nie może zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia lub wskazujących na jej zanieczyszczenie ani składników wpływających ujemnie na jej smak, zapach lub barwę albo powodujących mętność wody,
• zawartość substancji promieniotwórczych w wodzie nie może przekraczać wartości stężeń tych substancji określonych odrębnymi przepisami.

Szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać woda pod względem organoleptycznym, fizykochemicznym i bakteriologicznym zostały określone w załącznikach do rozporządzenia. Uprawnionymi do kontroli jakości wody są laboratoria inspekcji sanitarnej.

Przepisy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obligują pracodawcę do zapewnienia:
• dostatecznej ilości wody zdatnej do picia.

Miejsca czerpania wody nadającej się do picia powinny być oznakowane i znajdować się nie dalej niż 75 m. od stanowisk pracy. W przypadku braku możliwości zaopatrzenia w wodę zdatną do picia, np. w przypadku braku ujęcia wody bieżącej, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom wodę przegotowaną lub np: herbatę, kawę zbożową, wywar z mięty, rozcieńczone soki owocowe itp. dostarczane w pojemnikach zamkniętych, łatwych do mycia. Zbiorniki, przewody i miejsca czerpania napojów powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem lub zakażeniem. Pojemniki, np. termosy, powinny być zaopatrzone w kurki czerpalne. Ze względów ergonomicznych i sanitarnych wskazanym jest, aby kurki czerpalne znajdowały się na wysokości około 1,2 m. nad posadzką. Ilość, rodzaj i temperatura wody i innych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

• zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – oprócz wody –innych napojów. Oprócz wody zdatnej do picia, zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych, należy zapewnić nieodpłatnie napoje wydawane w celach profilaktycznych.

Stosownie do rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów uprawnionymi do napojów są pracownicy zatrudnieni:

- w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego WBGT powyżej 25 0C (z ang.wet bulb globe temperature, zob. PN-N-08011: 1985; PN-85/N-08011),

- w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza WCI powyżej 1 000 (z ang. wind-chill index zob. PN-N-08009: 1987; PN-87-/N-08009),

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 0C lub powyżej 25 0C,

- przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6 280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4 187 kJ) u kobiet,

- na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 0C.

Woda do picia oraz napoje powinny być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej. Obowiązek zapewnienia pracownikom wody do picia i napojów w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb oznacza, że ilości te powinny przekraczać zapotrzebowanie potrzebne dla ugaszenia pragnienia. Napoje wydawane w celach profilaktycznych powinny być dostarczane pracownikom w dniach wykonywania pracy uzasadniających ich wydanie.

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać napoje oraz szczegółowe zasady ich wydawania ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. U pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa zasady ustala pracodawca po zasięgnięciu opinii przedstawicieli pracowników.

Woda do picia i napoje mogą zawierać dodatki smakowe, np: cukier, soki, syropy owocowe, witaminy. Napoje wydawane pracownikom zatrudnionym w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 0C, powinny być wzbogacone w sole mineralne.

Temperatura wody do picia i napojów powinna wynosić 12-15 0C, dla zatrudnionych w warunkach gorącego mikroklimatu – do 20 0C.

Pracodawca nie może zwolnić się z obowiązku zapewnienia pracownikom wody lub napojów poprzez wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego.

• wody do celów higienicznosanitarnych

Do celów higienicznych pracodawca jest obowiązany zapewnić wodę w ilości nie mniejszej niż:

- 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 90 l w przypadku korzystania z natrysków, 
- 90 l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym
- 60 l w przypadku korzystania z natrysków,
- 30 l – przy pracach niewymienionych w powyższych punktach na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego.

Do umywalek, natrysków i brodzików powinna być doprowadzona woda zimna i ciepła. Temperatura wody ciepłej powinna wynosić:
 • przy zastosowaniu centralnej regulacji lub zbiorowego mieszania od 35 0C do 40 0C, 
• w przypadku indywidualnego mieszania wody od 50 0C do 60 0C.

Jan Pióro

specjalista prawa pracy


Podstawowe akty prawne:

- rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – par. 13 ust. 1 i par. 112

- rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279) – par. 4 ust. 1

- rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 31 maja 1977 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz.U. Nr 18, poz. 72 z późn. zm.)

Topserw
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a
tel. +48 22 771 04 56, tel. +48 22 761 11 80, fax. +48 22 771 93 80
email: info@topserw.com.pl
GPS: 52.311454, 21.138666 Google+

Safe24work.com | Topserw-b2b.pl

© 2010

Informacja o plikach cookies w serwisie www.haws.com.pl

Witryna www.haws.com.pl używa pliki cookies, m.in. w celach statystycznych i reklamowych.W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.